Myself, Himself, Yourself - Reflexive Pronouns
try Again
Tip1:hello
Lesson 97
Myself, Himself, Yourself - Reflexive Pronouns
टिप
मी स्वतःला चाकूने इजा केली = I hurt myself with a knife
जर एखाद्या व्यक्तीद्वारे केल्या गेलेल्या कार्याचा परिणाम सुद्धा त्याच व्यक्तीला मिळतो, तर अशा असताना reflexive pronoun चा वापर होतो
=

इथे कार्य करणारा व्यक्ति 'I' आहे आणि कार्याचा परिणाम (इजा होणे) सुद्धा त्यालाच मिळतो, त्यामुळे myself (reflexive pronoun) चा वापर केला आहे.
Myself, yourself, himself, herself आणि itself एकवचन reflexive pronoun हैं.
Ourselves, yourselves, themselves वैगेरे अनेकवचन reflexive pronoun आहे.
टिप
नित्या स्वतःला कपडे घालते, जरीही ती फक्त दोन वर्षाची आहे. = Nitya dresses herself although she is only two years old
Reflexive pronouns चा वापर असाधारण कार्य (unusual events) साठी सुद्धा केला जातो
=
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I hurt ______
myself
himself
me
my
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Tom cut ______
myself
himself
him
my
मिसिंग शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिये.
She is old enough to wash ______
myself
her
himself
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We did not enjoy ______
ourself
herself
ourselves
themselves
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You should control ______
herself
myself
yourself
themselves
'तिने स्वतःसाठी एक भेटवस्तू विकत घेतली' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
She bought a gift for her
She bought a gift for herself.
She bought a gift for myself
She bought a gift for yourselves.
'ती स्वतःविषयी खूप उंच विचार करते' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
She thinks very highly of her
She thinks very highly of herself
She thinks very highly of herselves
She thinks very highly of hers
'तो स्वतःला समजू शकला नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
He couldn't understand himself
He couldn't understand him
He couldn't understand his
He couldn't understand he
'त्यांनी स्वतःला कठीण परिश्रम करण्यासाठी भाग पडले पाहिजे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
They must force themselves to work hard
They must force ourselves to work hard
They must force yourselves to work hard
They must force theyselves to work hard
'मी स्वतःला कापून घेतले आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
I have cut herself
I have cut yourselves
I have cut himself
I have cut myself
त्यांना स्वतःला जेवण बनवावे लागेल
टिप
=
जेव्हा आपण एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्ति किंवा वस्तू विषयी बोलतो, तेव्हा सुद्धा reflexive pronoun चा वापर करतात
=
कोटा स्वतःच एक खूप छोटेसे शहर आहे = Kota itself is quite a small town.
मी स्वःला आरशात पहिले
  • myself
  • himself
  • in the mirror
  • I
  • me
  • saw
  ते स्वतःवर लक्ष ठेवू शकत नाही
  • them
  • look after
  • they
  • ourselves
  • themselves
  • cannot
  काय आपण स्वतःची मदत करू शकता?
  • your
  • themselves
  • help
  • helped
  • yourself
  • can you
  आम्ही स्वतः करून घेऊ
  ती स्वतःशीच बोलते
  टिप
  =
  Yourself = स्वतः
  Yourselves = स्वतः
  या दोघांचा अर्थ तर समानच आहे पण yourself चा वापर एका व्यक्तीसाठी तर yourselves चा वापर एकापेक्षा जास्त व्यक्तींसाठी केला जातो.

  Eg: राम, तुम्ही स्वतः स्वतःची मदत करू शकता = Ram, you can help yourself.

  इथे राम एकवचन आहे त्यामुळे yourself चा वापर केला आहे
  तुम्ही सर्वच स्वतः स्वतःची मदत करू शकता = You all can help yourselves

  इथे 'तुम्ही सर्वच' अनेकवचन आहे त्यामुळे yourselves चा वापर केला आहे.
  =
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द