ఎవరికైనా దారి చూపెట్టడం నేర్చుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 98
ఎవరికైనా దారి చూపెట్టడం నేర్చుకోండి
Can you=మీరు (చెయ్యగలరా/చెప్పగలరా)
tell=చెప్పండి
me=నాకు
చిట్కా
Where is the temple? = దేవాలయం ఎక్కడ ఉంది?
The temple is across the road = దేవాలయము రోడ్ కి అవతల వైపు ఉంది
ఎవరైనా మనిషి, object, లేదా స్థానము గురించి తెలుసుకోవడానికి , దిశలు అడుగుతాము.
across అవతల వైపు
past తరువాత
around చుట్టూ/దగ్గర
among మధ్యలో
beyond దాటి
away from దూరంగా
left ఎడమ
right కుడి
opposite ఎదురుగ
next to పక్కన
between మధ్యలో
'గ్రంథాలయము,సూపర్ మార్కెట్ తరువాత ఉంది.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
The library is past the supermarket.
The library is next the supermarket.
The library is left to the supermarket.
The library is behind the supermarket.
'గ్యాస్ స్టేషన్ వీధికి అవతలివైపు ఉంది.' ఆంగ్లం లో అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.;
The gas station is behind the street.
The gas station is past the street.
The gas station is next to the street.
The gas station is across the street.
'మ్యూజియం, చెట్ల మధ్యలో ఉంటుంది.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
The museum is away from the trees.
The museum is situated among the trees.
The museum is around the trees.
The museum is beyond the trees.
'నేరుగా వెళ్ళి కుడివైపుకు తిరగండి.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి)
Go left and turn straight.
Go straight and turn right.
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
It will be ______
on your left
in left
beyond left
across left
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
That house is ______
left
right
center
between
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
Ram is standing ______
next to
between
on the
nearly to
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
After you cross the supermarket, ______
turn left
go next
take next
left turn
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
Crossword store is on the second floor. It's ______
from the left
in to the left
at left
on the left
మెట్ల పైకి ఎక్కి నేరుగా నడవండి.
ఏడవ అంతస్తుకు లిఫ్ట్ తీసుకోండి .
రెస్టారెంట్, ఆసుపత్రి పక్కన ఉంది.
బ్రిడ్జి దాటిన తరువాత కుడి వైపుకు తిరగండి.
  • the bridge
  • turn right
  • crossing
  • cross
  • turn to right after
  • after
  దేవాలయంకు వెళ్ళడానికి రోడ్ దాటండి.
  • the temple
  • the road
  • cross
  • beyond
  • to go to
  • across
  డైలాగ్ వినండి
  Hello Meera, Can you tell me the way to the music store?
  హలో మీరా, మీరు నాకు మ్యూజిక్ స్టోర్ కు మార్గం చెప్పగలరా?


  Sure, Go straight ahead on Gandhi Road.
  ఖచ్చితంగా, నేరుగా మహాత్మా గాంధీ రోడ్ వైపు ముందుకు వెళ్ళండి.


  Ok, then?
  సరే, అప్పుడు?


  Walk past the mall and turn right. Then, cross the street and take the first left after the temple. The Music store will be in front of you.
  మాల్ దాటి కుడి వైపు తిరగండి. అప్పుడు, వీధి దాటి, ఆలయం తర్వాత మొదటి ఎడమ వైపు తీస్కోండి. సంగీతం స్టోర్ మీ ముందు ఉంటుంది.


  Alright!
  సరే!


  Hope you have understood the way.
  మీకు మార్గం అర్థం అయ్యిందని ఆశిస్తున్నాను.


  Absolutely! Thanks for your help.
  ఖచ్చితంగా! మీ సహాయనికి ధన్యవాదాలు.


  You're welcome.
  మీకు స్వాగతం.


  డైలాగ్ వినండి
  Hey Robin, Do you know the way to the Post Office?
  హే రాబిన్, మీకు పోస్ట్ ఆఫీస్ కి దారి తెలుసా?


  Yes, I do.
  హా, నాకు తెలుసు.


  Can you please explain it to me?
  దయచేసి అది నాకు వివరించి చెపుతారా?


  Yes, of course! Walk along Subhash Lane and then turn left from the music store.
  తప్పకుండా, సుభాస్ లేన్ గుండా నడిచి, మ్యూజిక్ స్టోర్ నుండి ఎడమ వైపు తిరగండి.


  Ok, then?
  సరే ,అప్పుడు?


  Walk down Nehru street, then walk past the Oberoi Mall, it's the last building on your left.
  నెహ్రు వీధి కిందికి నడిచి, అప్పుడు ఒబెరాయ్ మాల్ ముందుకు నడిస్తే, నీ ఎడమ వైపు చివరి బిల్దింగ్.


  I got it. Thanks a lot.
  నాకు తెలిసింది. ధన్యవాదాలు.


  You're welcome.
  పర్వాలేదు .


  'Go straight ahead.' తెలుగులో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  నేరుగా ముందుకి వెళ్ళండి.
  నేరుగా వెళ్ళండి.
  నేరుగా వెనక్కి వెళ్ళండి.
  ముందుకి వెనక్కి వెళ్ళండి.
  'Walk past the library.' తెలుగులో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  గ్రంధాలయం తర్వాతకి నడవండి.
  గ్రంధాలయం తో నడవండి.
  గ్రంధాలయం దాటి నడవండి.
  గ్రంధాలయం వెనక్కి నడవండి.
  'Cross the street.' తెలుగులో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  వీధి దగ్గరకి వెళ్ళండి.
  వీధి అవతలి వైపుకి వెళ్ళండి.
  వీధి వైపు వెళ్ళండి.
  వీధి దాటండి.
  'Walk along the street.' తెలుగులో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  వీధి దగ్గరకి నడవండి.
  వీధి వెంట నడవండి.
  వీధి పై నడవండి.
  వీధి అవతలికి నడవండి.
  'It's in front of you.' తెలుగులో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  అది మీ ముందే ఉంది.
  అది మీ వెనకాల ఉంది.
  అది మీ ముందుకు ఉంది.
  అది మీ పక్కన ఉంది.
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం