ആരോടെങ്കിലും വഴി ചോദിക്കാൻ പഠിക്കൂ
try Again
Tip1:hello
Lesson 98
ആരോടെങ്കിലും വഴി ചോദിക്കാൻ പഠിക്കൂ
Can you=നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാണോ
tell=പറയുക
me=എന്നോട്
ടിപ്
Where is the temple? = ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ്?
The temple is across the road. = ക്ഷേത്രം റോഡിനു അപ്പുറത്താണ്.
ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി, object, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനത്തിന്റെ വഴി അറിയാൻ നമ്മൾ ദിശയെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു.
Across അപ്പുറം
Past കഴിഞ്ഞു
Around ചുറ്റും
Among മധ്യത്തിൽ
Beyond അപ്പുറത്ത്‌
Straight ahead നേരെ
Left ഇടത്തെ
Right വലത്
Opposite മുന്നിൽ
Next to അടുത്ത്
Between ഇടയിൽ
'ലൈബ്രറി സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ്.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
The library is past the supermarket.
The library is next the supermarket.
The library is left to the supermarket.
The library is behind the supermarket.
'ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ തെരുവിനു അപ്പുറത്ത് ആണ്.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
The gas station is behind the street.
The gas station is past the street.
The gas station is next to the street.
The gas station is across the street.
'മ്യൂസിയം, മരങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ആണ്.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
The museum is away from the trees.
The museum is among the trees.
The museum is around the trees.
The museum is beyond the trees.
'നേരെ പോകുക പിന്നെ വലത് തിരിയുക.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?
Go left and turn straight.
Go straight and turn right.
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
It will be ______
on your left
in left
beyond left
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
That house is ______
left
right
center
between
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
Ram is standing ______
next to
between
on the
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
After you cross the supermarket, ______
turn left
go next
take next
left turn
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
Crossword store is on the second floor. It's ______
from the left
in to the left
at left
on the left
പടവുകൾ കയറി മുകളിലേക്കു പോകൂ എന്നിട്ട് നേരെ പോകുക.
ഏഴാമത്തെ നിലയിലേക്ക് എലിവേറ്ററിലൂടെ പോകുക.
റസ്റ്റോറന്റ് ആശുപത്രിക്ക് അടുത്താണ്.
പാലം കടന്ന ശേഷം വലത്തേക്ക് തിരിയുക.
  • the bridge
  • turn right.
  • crossing
  • cross
  • turn to right after
  • after
  ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുവാൻ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുക
  • the temple
  • the road
  • cross
  • beyond
  • to go to
  • across
  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക.
  Hello Meera, Can you tell me the way to the music store?
  ഹലോ മീര, നിങ്ങൾ എനിക്ക് മ്യൂസിക് സ്റ്റോറിലേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞുതരാമോ?


  Sure, Go straight ahead on Gandhi Road.
  തീർച്ചയായും, ഗാന്ധി റോഡിൽ നിന്ന് നേരെ മുന്നോട്ടു പോകുക


  Ok, then?
  ഓക്കേ, അതുകഴിഞ്ഞ്?


  Walk past the mall and turn right. Then, cross the street and take the first left after the temple. The Music store will be in front of you.
  മാലിന് മുന്നിലൂടെ പോയി വലത് തിരിയുക. പിന്നെ റോഡ്‌ മുറിച്ച് കടന്നു ക്ഷേത്രം കഴിഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ വലത് തിരിയുക. മ്യൂസിക്‌ സ്റ്റോർ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ആയിരിക്കും.


  Alright!
  ശരി.


  Hope you have understood the way
  നിങ്ങള്ക്ക് വഴി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


  Absolutely! Thanks for your help.
  തീർച്ചയായും! നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് നന്ദി.


  You're welcome
  ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല.


  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക.
  Hey Robin, Do you know the way to the Post Office?
  ഹേയ് റോബിൻ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കുള്ള വഴി അറിയാമോ?


  Yes, I do.
  അതെ, അറിയാം.


  Can you please explain it to me?
  നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ?


  Yes, of course! Walk along Subhash Lane and then turn left from the music store.
  അതെ, തീർച്ചയായും! സുഭാഷ് പാത (തുല്യമായി) നടക്കുക എന്നിട്ട് മ്യൂസിക് സ്റ്റോരിൽ നിന്നും ഇടത് തിരിയുക.


  Ok, then?
  ശരി, എന്നിട്ട്?


  Walk down Nehru street, then walk past the Oberoi Mall, it's the last building on your left.
  നെഹ്റു സ്ട്രീറ്റ് ഇറങ്ങുക. എന്നിട്ട് ഒബ്റോയി മാളിനു മുന്നിലൂടെ പോകുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടത് കാണുന്ന കെട്ടിടമാണ്.


  I got it. Thanks a lot.
  എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഒത്തിരി നന്ദി


  You're welcome.
  ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല.


  'Go straight ahead.' എന്താണ് മലയാളം വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
  നേരെ മുന്നോട്ടു പോകുക.
  നേരെ നേരെ പോകുക.
  നേരെ പിറകെ പോകുക.
  മുൻപേ പിറകെ പോകുക.
  'Walk past the library.' എന്താണ് മലയാളം വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
  ലൈബ്രറി കഴിഞ്ഞു പോകാം.
  ലൈബ്രറിയുടെ കൂടെ പോകാം.
  ലൈബ്രറിയുടെ മുന്നിലൂടെ പോകാം.
  ലൈബ്രറിയുടെ പിറകിലൂടെ പോകാം.
  'Cross the street.' എന്താണ് മലയാളം വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
  റോഡിൻറെ അടുത്ത് പോകണം.
  റോഡിൻറെ അപ്പുറം.
  റോഡിൻറെ ഭാഗത്ത്.
  റോഡ്‌ മുറിച്ച് കടക്കുക.
  'Walk along the street.' എന്താണ് മലയാളം വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
  റോഡിൻറെ അടുത്ത് നടക്കുക.
  റോഡിൻറെ കൂടെ നടക്കുക.
  റോഡിൽ നടക്കുക.
  റോഡിൻറെ അപ്പുറം നടക്കുക.
  'It's in front of you.' എന്താണ് മലയാളം വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
  ഇത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആണ്.
  ഇത് നിങ്ങളുടെ പിറകിൽ ആണ്.
  ഇത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ്.
  ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആണ്.
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്