एखाद्याला रस्ता विचारणे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 98
एखाद्याला रस्ता विचारणे शिका
Can you=काय आपण शकता?
tell=सांग
me=मला
टिप
Where is the temple? = मंदिर कुठे आहे?
The temple is across the road = मंदिर रस्त्याच्या पलीकडे आहे.
एखादी व्यक्ती, object, किंवा स्थानाचा पत्ता जाणून घेण्यासाठी आपण दिशांविषयी विचारतो
across च्या पलीकडे
past मागील
around सभोवती
among दरम्यान
beyond पलीकडे
straight ahead सरळ पुढे
left डावीकडे
right उजवीकडे
opposite समोर
next to च्या पुढे
between मध्ये
'पुस्तकालय सुपरमार्केट च्या मागील आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
The library is past the supermarket.
The library is next to the supermarket.
The library is left to the supermarket.
The library is behind the supermarket.
'गस स्टेशन गल्लीच्या पलीकडे आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
The gas station is behind the street
The gas station is past the street
The gas station is next to the street
The gas station is across the street
'संग्राहलय, झाडांच्या मध्ये आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
The museum is away from the trees.
The museum is situated among the trees.
The museum is around the trees.
The museum is beyond the trees.
'सरळ जा आणि डावीकडे वळा' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल
Go left and turn straight
Go straight and turn right
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
It will be ______
on your left
in left
beyond left
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
That house is ______
left
right
center
between
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Ram is standing ______
next to
between
on the
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
After you cross the supermarket, ______
turn left
go next
take next
left turn
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Crossword store is on the second floor. It's ______
from the left
in to the left
at left
on the left
शिड्या चढून वर जा आणि सरळ चला
सातव्या मजल्यावरची लिफ्ट घ्या
रेस्टॉरन्ट, इस्पितळाच्या बाजूला आहे
पूल ओलांडल्यानंतर उजवीकडे वळा
  • the bridge
  • turn right
  • crossing
  • cross
  • turn to right after
  • after
  मंदिरात जाण्यासाठी रस्ता ओलांडा
  • the temple
  • the road
  • cross
  • beyond
  • to go to
  • across
  संवाद ऐका
  Hello Meera, Can you tell me the way to the music store?
  हॅलो मीरा, काय तू मला म्युजिक स्टोरचा रस्ता सांगू शकते?


  Sure, Go straight ahead on Gandhi Road.
  नक्की, गांधी रस्त्यावर सरळ पुढे जा


  Ok, then?
  ओके, मग?


  Walk past the mall and turn right. Then, cross the street and take the first left after the temple. The Music store will be in front of you.
  मॉल च्या पुढे चाला आणि उजवीकडे वळा. मग गल्ली (रस्ता) ओलांडून मंदिराच्या नंतर, पहिल्या उजव्या वळणावर वळा. म्युजिक स्टोर तुमच्या समोर असेल.


  Alright!
  ठीक आहे.


  Hope you have understood the way
  आशा करते तुम्हाला रस्ता समजला असेल


  Absolutely! Thanks for your help.
  पूर्णपणे! तुम्ही मदतीसाठी आभारी आहे


  You're welcome
  काही हरकत नाही.


  संवाद ऐका
  Hey Robin, Do you know the way to the Post Office?
  हे रोबिन, काय तुम्हाला टपालकचेरीचा रस्ता माहित आहे?


  Yes, I do.
  हो, आहे.


  Can you please explain it to me?
  काय तुम्ही मला समजावू शकता?


  Yes, of course! Walk along Subhash Lane and then turn left from the music store.
  हो नक्की! सुभाष रस्त्यावर (च्या बरोबर) चाला आणि मग म्युजिक स्टोर पासून डावीकडे वळा.


  Ok, then?
  अच्छा मग?


  Walk down Nehru street, then walk past the Oberoi Mall, it's the last building on your left.
  नेहरू गल्ली (रस्ता) च्या खाली या. मग ओबेरॉय मॉल च्या पुढे चाला आणि हि तुमच्या डाव्या हाताला शेवटची इमारत आहे.


  I got it. Thanks a lot.
  मी समजलो. खूप आभारी आहे


  You're welcome
  काही हरकत नाही.


  'Go straight ahead' चे मराठीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
  सरळ पुढे या
  सरळ सरळ जा
  सरळ मागे जा
  पुढे मागे जा
  'Walk past the library' चे मराठीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
  पुस्तकालय च्या नंतर चाला
  पुस्तकालय च्या सोबत चाला
  पुस्तकालय च्या पुढे चाला
  पुस्तकालय च्या मागे चाला
  'Cross the street' चे मराठीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
  गल्ली (रस्ता) च्या जवळ जा
  गल्ली (रस्ता) च्या पलीकडे
  गल्ली (रस्ता) च्या दिशेने
  गल्ली (रस्ता) ओलांडा
  'Walk along the street' चे मराठीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
  रस्त्याजवळ चाला
  रस्त्याबरोबर चाला
  रस्त्यावर चाला
  रस्त्याच्या पलीकडे चाला
  'It's in front of you' चे मराठीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
  हे आपल्या समोर आहे
  हे आपल्या मागे आहे
  हे आपल्या पुढे आहे
  हे आपल्या बाजूला आहे
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द