કોઈ ને રસ્તો પૂછતા શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 98
કોઈ ને રસ્તો પૂછતા શીખો
Can you=શું તમે શકો છો?
tell=કહી/ બતાવી
me=મને
ટીપ
Where is the temple? = મંદિર ક્યાં છે?
The temple is across the road = મંદિર સડક ની પેલી બાજુ છે.
કોઈ વ્યક્તિ, object, અથવા સ્થાન વિષે જાણવા માટે આપણે દિશાઓ વિષે પૂછીએ છીએ
Across ની પેલી પાર
Past પછી
Around ચારે બાજુ
Among ની વચ્ચ માં
Beyond ની પાર
Straight ahead સીધા
Left ડાબું
Right જમણું
Opposite સામે
Next to બાજુ માં
Between વચ્ચ માં
'પુસ્તકાલય સુપેરમાર્કેટ ની પછી છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
The library is past the supermarket.
The library is next the supermarket.
The library is left to the supermarket.
The library is behind the supermarket.
'ગેસ સ્ટેશન ગલી ની પેલી બાજુ છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
The gas station is behind the street
The gas station is past the street
The gas station is next to the street
The gas station is across the street
'સંગ્રહાલય, વૃક્ષો ની વચ્ચે છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
The museum is away from the trees.
The museum is situated among the trees.
The museum is around the trees.
The museum is beyond the trees.
'સીધા જાઓ અને જમણી બાજુ વળો'
Go left and turn straight
Go straight and turn right
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
It will be ______
on your left
in left
beyond left
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
That house is ______
left
right
center
between
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Ram is standing ______
next to
between
on the
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
After you cross the supermarket, ______
turn left
go next
take next
left turn
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Crossword store is on the second floor. It's ______
from the left
in to the left
at left
on the left
સિડીઓ ચડીને ઉપર જાઓ અને સીધા ચાલો
સાતમા માળ માટે લિફ્ટ લઈ લો
રેસ્ટોરન્ટ, હોસ્પિટલ ની બાજુમાં છે.
બ્રિજ ક્રોસ કર્યા પછી જમણી બાજુ વળો
  • the bridge
  • turn right
  • crossing
  • cross
  • turn to right after
  • after
  મંદિરે જવા માટે સડક પાર કરો
  • the temple
  • the road
  • cross
  • beyond
  • to go to
  • across
  ડાયલોગ સાંભળો
  Hello Meera, Can you tell me the way to the music store?
  હેલો મિરા, શું તું મને મ્યુઝિક સ્ટોર નો રસ્તો બતાવી શકીશ?


  Sure, Go straight ahead on Gandhi Road.
  બિલકુલ, ગાંધી સડક પર સીધા આગળ જાઓ


  Ok, then?
  ઓકે, પછી?


  Walk past the mall and turn right. Then, cross the street and take the first left after the temple. The Music store will be in front of you.
  મોલ ની આગળ ચાલો અને જમણી બાજુ વળો. પછી ગલી (સડક) પાર કરીને મંદિર ની પછી, પહેલા જમણા વળાંક પર વળો. મ્યુઝિક સ્ટોર તમારી સામે હશે.


  Alright!
  ઠીક છે.


  Hope you have understood the way
  આશા રાખું છું તમને રસ્તો સમજાઈ ગયો હશે.


  Absolutely! Thanks for your help.
  બિલકુલ! તમારી મદદ માટે ધન્યવાદ.


  You're welcome
  કાઇ વાંધો નહીં.


  ડાયલોગ સાંભળો
  Hey Robin, Do you know the way to the Post Office?
  હે રોબિન, શું તને ડાકઘર નો રસ્તો ખબર છે?


  Yes, I do.
  હા, છે.


  Can you please explain it to me?
  શું તું મને સમજાવી શકીશ?


  Yes, of course! Walk along Subhash Lane and then turn left from the music store.
  હા બિલકુલ, સુભાષ લેન પર (ની સીધ મા) ચાલો અને પછી મ્યુઝિક સ્ટોર થી ડાબી બાજુ વળો.


  Ok, then?
  સારું પછી?


  Walk down Nehru street, then walk past the Oberoi Mall, it's the last building on your left.
  નહેરુ ગલી (સડક) થી નીચે આવો. પછી ઓબેરાય મોલ ની આગળ ચાલો અને આ તમારા ડાબા હાથ પર છેલ્લી બિલ્ડીંગ છે.


  I got it. Thanks a lot.
  હું સમજી ગયો, બહુ ધન્યવાદ


  You're welcome
  કઈ વાંધો નહીં.


  'Go straight ahead' નું ગુજરાતી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
  સીધા આગળ જાઓ
  સીધા સીધા જાઓ
  સીધા પાછળ જાઓ
  આગળ પાછળ જાઓ
  'Walk past the library' નું ગુજરાતી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
  પુસ્તકાલય ની પછી ચાલો
  પુસ્તકાલય ની સાથે ચાલો
  પુસ્તકાલય ની આગળ ચાલો
  પુસ્તકાલય ની પાછળ ચાલો
  'Cross the street' નું ગુજરાતી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
  ગલી (સડક) ની પાસે જાઓ
  ગલી (સડક) ની પેલી બાજુ
  ગલી (સડક) ની તરફ
  ગલી (સડક) પાર કરો
  'Walk along the street' નું ગુજરાતી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
  સડક ની પાસે ચાલો
  સડક ની સાથે ચાલો
  સડક પર ચાલો
  સડક ની બાજુ ચાલો
  'It's in front of you' નું ગુજરાતી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
  આ તમારી સામે છે
  આ તમારી પાછળ છે
  આ તમારી આગળ છે
  આ તમારી નજીક માં છે
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ