ఆంగ్లం లో phone లో మాట్లాడడం నేర్చుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 99
ఆంగ్లం లో phone లో మాట్లాడడం నేర్చుకోండి
May I speak=నేను మాట్లాడవచ్చా?
to=తో
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
______
May I am speak to
I may speak to
May I speak to
Am I speak to
డైలాగ్ వినండి
Hello, may I speak to Neha please?
హలో,నేను నేహతో మాట్లాడవచ్చా?


Speaking. What's up?
మాట్లాడ్తున్నాను, ఏం చేస్తున్నావు?


Why weren't you answering the phone?
మీరు ఫోన్ ఎందుకు ఎత్తడం లేదు?


Sorry about that. I was helping my mom in the kitchen.
నన్ను క్షమించు. నేను మా అమ్మ కి వంటగదిలో సహాయం చేస్తున్నాను.


'హలో, అక్కడ సచిన్ ఉన్నాడా?' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
Hello, there is Sachin?
Hello, is Sachin there?
Hello, is Sachin here?
Hello, is there Sachin?
డైలాగ్ వినండి
Hi! Is Neha there?
నమస్తే!! నేహ అక్కడ ఉందా?


No, Neha is not at home. Who's calling?
లేదు,స్నేహ ఇంట్లో లేదు.ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు?


This is Sachin.
ఇది సచిన్.


Hi Sachin. Can I take a message?
నమస్తే సచిన్. నేను ఏమైనా చెప్పాలా?


Yes, please. Please let her know that I won't be coming to office tomorrow.
అవును, దయచేసి నేను రేపు ఆఫీస్ కి రావట్లేదని తనకి తెలియచేయండి.


జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
______
Who
Whose
Who's
Whom
నేను సందేశం తీసుకోవచ్చా?
  • a
  • take
  • I
  • bring
  • Can
  • message
  'నేను,మీకు కాల్ చెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటిని.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  I was trying to call you.
  I was trying to call to you.
  I was trying to ring to you.
  I was tried to call you.
  మీరు నాకు ఫోన్ ఎందుకు చేస్తూ ఉండారు?
  • were you
  • call
  • calling
  • to
  • me
  • why
  'మీరు కొంత సమయం తర్వాత కాల్ చెయ్యగలరా?' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  Are you call me after some time?
  Can you call me after some time?
  Did you call me after some time?
  Do you call me after some time?
  Is this=ఇది ---- ఏ నా?
  a good time=మంచి సమయం
  చిట్కా
  Is this a good time to talk? = ఇది మాట్లాడడానికి మంచి సమయమేనా?
  మనము ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఫోన్ చేసినప్పుడు మర్యాదగా వారి పనికి ఆటంకం కలగటం లేదు కదా అని అడగాలి.
  Hope I am not disturbing you = నేను మీకు ఇబ్బంది కలగ చెయ్యట్లేదని అనుకుంటున్నాను.
  ఇది మాట్లాడడానికి మంచి సమయమేనా?
  • good time
  • this
  • Is
  • to talk
  • the
  • a
  ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు?
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
  Can you ______
  Call me after time?
  Call to me after some time?
  Call me after sometimes?
  డైలాగ్ వినండి
  Hi, how are you. Is Neha there?
  నమస్తే! మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేహ అక్కడ ఉందా?


  Speaking. What's up?
  మాట్లాడుతున్నాను. ఏంటి విషయం?


  Why did you not answer the phone?
  మీరు ఫోన్ ఎందుకు ఎత్తలేదు?


  Oh, Sorry about that. I was helping my mom in the kitchen.
  ఒహ్హో! నన్ను క్షమించండి! నేను ఆ సమయం లో మా అమ్మ కి వంటగదిలో సహాయం చేస్తున్నాను.


  That's all right.
  ఫర్వాలేదు.


  Tell me.
  చెప్పండి.


  I was thinking, we could go out on Saturday.
  మనము కలిసి శనివారము బయటికి వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటున్నాను.


  Sounds good. Where should we go?
  బాగుంది. మనం ఎక్కడికి వెళ్దాము?


  I was thinking about watching a movie.
  నేను సినిమా చూడడం గురించి ఆలోచిస్తున్నాను


  నేను మీకు కొంత సమయం తర్వాత తిరిగి కాల్ చేస్తాను.
  • call you back
  • will
  • after
  • some time
  • sometimes
  • I
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
  Can I ______
  call you back
  call back to you
  do a call back
  will call you back
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం