ഇംഗ്ലീഷിൽ phone ൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 99
ഇംഗ്ലീഷിൽ phone ൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയുക
May I speak=ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ
to=നോട്‌
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
______
May I am speak to
I may speak to
May I speak to
Am I speak to
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക.
Hello, may I speak to Neha please?
ഹലോ, ഞാൻ നേഹയുമായി സംസാരിക്കട്ടെ?


Speaking. What's up?
സംസാരിക്കുന്നു. എന്താണ് സംഭവം?


Why weren't you answering the phone?
നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഫോണിനു ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല?


Sorry about that. I was helping my mom in the kitchen.
ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ അടുക്കളയിൽ എന്റെ അമ്മയെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു.


'ഹാലോ, സച്ചിൻ അവിടെ ഉണ്ടോ?' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
Hello, there is Sachin?
Hello, is Sachin there?
Hello, is Sachin here?
Hello, is there Sachin?
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
Hi! Is Neha there?
ഹലോ! നേഹ അവിടെയുണ്ടോ?


No, Neha is not at home. Who's calling?
ഇല്ല, നേഹ വീട്ടിൽ ഇല്ല. ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്?


This is Sachin.
ഞാൻ സച്ചിൻ ആണ്.


Hi Sachin. Can I take a message?
ഹലോ സച്ചിൻ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം കൊടുക്കണോ?


Yes, please. Please let her know that I won't be coming to office tomorrow.
ശരി, നാളെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ വരില്ല എന്ന് അവളോട്‌ പറയൂ.


വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
______
Who
Whose
Who's
Whom
ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം എടുക്കണോ?
  • a
  • take
  • I
  • bring
  • Can
  • message?
  'ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
  I was trying to call you.
  I was trying to call to you.
  I was trying to ring to you.
  I was tried to call you.
  നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്?
  • were you
  • call
  • calling
  • to
  • me?
  • why
  'നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നെ വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ?' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
  Are you call me after some time?
  Can you call me after some time?
  Did you call me after some time?
  Do you call me after some time?
  Is this=ഇത് ആണോ
  a good time=നല്ല സമയം
  ടിപ്
  Is this a good time to talk? = ഇത് സംസാരിക്കാൻ നല്ല സമയം ആണോ?
  നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടോ എന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിക്കണം.
  Hope I am not disturbing you. = ഞാൻ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുതുകയല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
  സംസാരിക്കാൻ ഇത് നല്ല സമയം ആണോ?
  • good time
  • this
  • Is
  • to talk?
  • the
  • a
  ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്?
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
  Can you ______
  call me after time?
  call to me after some time?
  call me after sometimes?
  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക.
  Hi, how are you. Is Neha there?
  ഹലോ! സുഖമാണോ? നേഹ അവിടെ ഉണ്ടോ?


  Speaking. What's up?
  സംസാരിക്കുന്നു. എന്താണ് സംഭവം?


  Why did you not answer the phone?
  നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഫോണിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല?


  Oh, Sorry about that. I was helping my mom in the kitchen.
  ഓ, ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ അടുക്കളയിൽ എന്റെ അമ്മയെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു.


  That's all right.
  ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല.


  Tell me.
  കൂടുതൽ പറയുക.


  I was thinking, we could go out on Saturday.
  നമ്മൾക്ക്‌ ശനിയാഴ്ച പുറത്ത് പോകാം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു.


  Sounds good. Where should we go?
  നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. എവിടെ പോകണം?


  I was thinking about watching a movie.
  ഞാൻ ഒരു സിനിമ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു.


  ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറച്ച് സമയത്തിനു ശേഷം തിരികെ വിളിക്കാം.
  • call you back
  • will
  • after
  • some time.
  • sometimes.
  • I
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
  Can I ______
  call you back
  call back to you
  do a call back
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്