इंग्रजीत phone वर बोलणे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 99
इंग्रजीत phone वर बोलणे शिका
May I speak=काय मी बोलू शकतो
to=च्या बरोबर
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
May I am speak to
I may speak to
May I speak to
Am I speak to
संवाद ऐका
Hello, may I speak to Neha please?
हॅलो, काय मी नेहाशी बोलू शकतो?


Speaking. What's up?
बोलते. काय चालले आहे?


Why weren't you answering the phone?
तू फोन चे उत्तर का देत नव्हती?


Sorry about that. I was helping my mom in the kitchen.
या बाबतीत क्षमा करा. मी स्वयंपाकघरात माझ्या आईची मदत करत होते


'हॅलो, काय सचिन तिकडे आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Hello, there is Sachin?
Hello, is Sachin there?
Hello, is Sachin here?
Hello, is there Sachin?
संवाद ऐका
Hi! Is Neha there?
नमस्कार! काय नेहा तिथे आहे?


No, Neha is not at home. Who's calling?
नाही, नेहा घरी नाही. कोण बोलत आहे?


This is Sachin
मी सचिन आहे


Hi Sachin. Can I take a message?
नमस्कार सचिन, काय मी कोणता निरोप घेऊ शकतो


Yes, please. Please let her know that I won't be coming to office tomorrow.
हो, कृपया तिला सांगा कि मी उद्या कार्यालयात येणार नाही


मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Who
Whose
Who's
Whom
काय मी (कोणता) निरोप घेऊ शकतो?
  • a
  • take
  • I
  • bring
  • Can
  • message
  'मी आपल्याला कॉल करण्याचा प्रयत्न करत होतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I was trying to call you
  I was trying to call to you
  I was trying to ring to you
  I was tried to call you
  आपण मला का कॉल करत होता?
  • were you
  • call
  • calling
  • to
  • me
  • why
  'काय आपण मला काही वेळा नंतर कॉल करू शकता?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Are you call me after some time?
  Can you call me after some time?
  Did you call me after some time?
  Do you call me after some time?
  Is this=काय हि आहे
  a good time=योग्य वेळ
  टिप
  Is this a good time to talk? = काय हि बोलण्याची योग्य वेळ आहे
  जेव्हा आपण एखाद्याला कॉल करतो, तेव्हा नम्रतेच्या दृष्टीने हे विचारून घेतले पाहिजे कि आपल्या कॉलमुळे त्यांच्या कामात अडथळा तर येत नाही.
  Hope I am not disturbing you = आशा आहे मी आपल्याला त्रास (अडथळा) देत नाही
  काय हि बोलण्यासाठी योग्य वेळ आहे?
  • good time
  • this
  • Is
  • to talk
  • the
  • a
  कोण बोलत आहे?
  मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Can you ______
  call me after time?
  call to me after some time?
  call me after sometimes?
  संवाद ऐका
  Hi, how are you. Is Neha there?
  नमस्कार, आपण कसे आहात? काय नेहा तिथे आहे?


  Speaking. What's up?
  बोलते. काय चालले आहे?


  Why did you not answer the phone?
  आपण फोन ला उत्तर का दिले नाही?


  Oh, Sorry about that. I was helping my mom in the kitchen.
  ओह, त्या बाबतीत क्षमा करा. मी स्वयंपाकघरात माझ्या आईची मदत करत होते


  That's all right.
  काही हरकत नाही


  Tell me.
  आणि सांगा


  I was thinking, we could go out on Saturday.
  मी विचार करत होतो कि आपण शनिवारी बाहेर जाऊ शकतो


  Sounds good. Where should we go?
  ऐकायला चांगले वाटत आहे. आपल्याला कुठे गेले पाहिजे?


  I was thinking about watching a movie.
  मी एक चित्रपट पाहण्याविषयी विचार करत होतो


  मी आपल्याला काही वेळानंतर पुन्हा कॉल करतो
  • call you back
  • will
  • after
  • some time
  • sometimes
  • I
  मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Can I ______
  call you back
  call back to you
  do a call back
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द