Hello English
Hello English

baisan ki English?

April 11, 2017
#$%@4-
2
In English, besan is called gramflour.
0 Upvotes 0 Downvotes April 12, 2017
0
'Baisan' means - "Flour".
0 Upvotes 0 Downvotes April 11, 2017
0
baisan ki English?
In English, besan is called gramflour.

Check out these dictionary words