Hello English
Hello English

Maa Ek Aesi Bank Hai Jahan App Har Ahsas Aur Dukh Jama Karsakte Hain!

August 29, 2019
Asif Ansari
6
Maa Ek Aesi Bank Hai Jahan App Har Ahsas Aur Dukh Jama Karsakte Hain!
10 Upvotes 4 Downvotes August 29, 2019
2
Maa ek Aesi Bank hai jo 10 Rs deti hai. Haha lol
4 Upvotes 1 Downvotes August 31, 2019
3
You are right.
3 Upvotes 1 Downvotes August 31, 2019
0
Right Asifaaaa.....
3 Upvotes 2 Downvotes September 04, 2019
1
yeah
3 Upvotes 3 Downvotes August 30, 2019
1
hi
0 Upvotes 1 Downvotes April 04, 2020
1
Maa Ek Aesi Bank Hai Jahan App Har Ahsas Aur Dukh Jama Karsakte Hain!
Maa Ek Aesi Bank Hai Jahan App Har Ahsas Aur Dukh Jama Karsakte Hain!

Check out these dictionary words