Hello English
Hello English

strange.... Grammar related question ke answer me downvotes......

June 09, 2021
Bodhi
2
downvoters ko to Nobel prize mil ne ka massage aaya hain ... Aur hamare jaise upvoter ko kya milega ??? ham to sab ke answers ko like dhok te hain badleme hame dislike milti hain .... mene sahi kaha subhashree
5 Upvotes 5 Downvotes June 10, 2021
1
right
3 Upvotes 4 Downvotes June 10, 2021
0
strange.... Grammar related question ke answer me downvotes......
downvoters ko to Nobel prize mil ne ka massage aaya hain ... Aur hamare jaise upvoter ko kya milega ??? ham to sab ke answers ko like dhok te hain badleme hame dislike milti hain .... mene sahi kaha subhashree

Check out these dictionary words