Hello English
Hello English
marathi LESSONS


शुभेच्छा, धन्यवाद देणे, स्वागत करणे
हॅलो, आपण कसे आहात?, मी ठीक आहे वगैरे बोलणे शिका
आपला परिचय देणे; Guest चे स्वागत करणे
Simple Present Tense : to-be verb राष्ट्रीयत्व सांगणे शिका
Guest ची माफी मागणे
Simple Present Interrogative: सामान्य वर्तमान काळात प्रश्न विचारणे शिका
Guest ला निरोप देणे
आभार मानणे, शुभेच्छा देणे, माफी मागणे, वगैरे शिका
'मी इंग्रजी बोलतो/मी इंग्रजी बोलत नाही' म्हणणे शिका
Verbs - क्रियापदांचा अभ्यास करा
Negative verbs : क्रियापदांचे नकारात्मक रूप शिका
गणना - 1 पासून 10 पर्यंत count करा
फोन नंबर विचारणे आणि सांगणे
Guest कडून आर्डर घेणे
Order counter वरील संभाषण
To-be verb - is, am, are practice
Call वर order घेणे
Possessive Adjectives -सं‍बंधवाचक विशेषण शिका
Donut चे वर्णन करणे
गणना करणे - मोठे नंबर शिका
वय सांगणे आणि विचारणे शिका
एखाद्या व्यक्तिचे वर्णन करून देणे शिका
Adjective word order : विशेषण चा क्रम शिका
इंग्रजीत 'Body Parts' शिका
Verbs : 'have' ची रूपे शिका
Verbs : 'don't have' ची रूपे शिका
इंग्रजीत 'Names of Colours' शिका
कपड्यांविषयी संभाषण शिका
फोन वर order घेणे, होल्ड करण्यास सांगणे
Order ची पुनरावृत्ती करणे, काही उपलब्ध नसल्यास सांगणे
Prepositions of place 2: एखादी वस्तु कुठे आहे सांगणे शिका
माझी पुस्तके कुठे आहेत - अधिकार गाजवणारी विशेषणे शिका
'आपण कुठे राहता?' विचारणे शिका
'आपण कुठे काम करता?' विचारणे शिका
आपल्या खोलीचे वर्णन करणे शिका
शहरातील buildings ची नावे शिका
एखाद्या जागेचे वर्णन करणे शिका
Prepositions of place 3: 'इथे काय आहे?' विचारणे शिका
There is, there are मधील फरक समजून घ्या आणि त्यांचा योग्य वापर शिका
एखाद्या वस्तूचे ठिकाण विचारणे आणि सांगणे शिका
एखाद्या जागेचे वर्णन करणे शिका (part 2)
इंग्रजीत दुकानांची नावे शिका
Shopping संबंधित संभाषण शिका
This, that, these, those - मधील फरक समजून घ्या
How much, how many (प्रमाणाविषयी विचारणे शिका)
Shopping - वस्तूंच्या किमती जाणून घेणे शिका
Uncountable nouns : अगणनीय नामांचा इंग्रजीत योग्य वापर शिका
At the restaurant: Wi-fi/ Internet connectivity, smoking area बाबत बोलणे
A, any - चा इंग्रजीत योग्य वापर शिका
Some, any - चा इंग्रजीत योग्य वापर शिका
Guest च्या requests (toppings, water etc.) ला उत्तर देणे
What do you do? (आपल्या कामाविषयी सांगणे)
Present tense practice (सामान्य वर्तमान काळाचा अभ्यास)
इंग्रजीत आपली दिनचर्या सांगा
वेळ सांगायला शिका
आवड नावड सांगणे (मला सलाड खाणे आवडते)
जेवणाविषयी संभाषण
एखाद्याला Recipe (कृती) समजावणे
Restaurant मधील संभाषण
Imperatives - आदेश आणि सूचना देणे
मला ताप आहे ('have got' चा वापर)
वर्षातील महिने (Ordinal numbers शिका - first, second, tenth, etc.)
आठवड्यातील दिवस आणि त्यांचा वापर
Let's चा वापर
Present progressive & continuous tense
Adverbs of frequency - never, often, sometimes, always etc.
Adverbs of manner - quickly, slowly, well, fast, etc.
Can चा वापर
Hobbies: आवडी-निवडी सांगणे
Simple Past - भूतकाळ
Verbs in Simple Past - भूतकाळ मधील क्रियापदे
झालेल्या घटनेचे वर्णन करणे
Simple Past - नकारात्मक
Simple Past - प्रश्न
Past continuous tense
Interview - आपला परिचय देणे
Interview - आपल्या कामाविषयी बोलणे
Interview - आपल्या शिक्षणाविषयी बोलणे
Interview - आपली कौशल्ये आणि कमतरता सांगा
Salary वर चर्चा
प्रश्न विचारण्याची practice
How वाले प्रश्न
हवामानावर संभाषण
Comparatives (वस्तू आणि लोकांची तुलना करणे)
Superlatives (सगळ्यात लांब, सगळ्यात चांगला वैगेरे)
Using 'like' as a preposition
सामान्य भूतकाळ - Irregular verbs
सामान्य भूतकाळ - was, were ची practice
Possessive adjectives: my, your, his, her, their, our etc.
Interview - Job मधील बदलाचे कारण
भविष्याविषयी बोलणे - I will
भविष्याविषयी बोलणे - प्रश्न आणि नकारात्मक रूप
Will, Won't - Practice
Present progressive as future
Future with going to
Because आणि so मध्ये फरक
Myself, Himself, Yourself - Reflexive Pronouns
एखाद्याला रस्ता विचारणे शिका
इंग्रजीत phone वर बोलणे शिका
Plan बनविणे
Movies वर संभाषण
एखाद्याच्या तब्येतीविषयी विचारणे शिका
अभिनंदन करणे
Present continuous tense - Practice
Plans विषयी संभाषण
Email लिहिणे शिका
Email लिहिणे शिका - leave application
Go/ get/ have चा वापर आणि अंतर
Prepositions of time - in, on, at
At, to, in, on - prepositions of place
Connectors (and, but, or)
Connectors (and, as well, too)
Modals: would, shall, will, can, could
A, an, the - आर्टिकल्स ची practice
If, when चा वापर - Zero conditional वाक्य
Adverbs of time (overnight, right now, yesterday, today, tomorrow)
'Do' as an auxilliary (helping) verb
Personal (व्यक्तिगत) information देणे - Interview Practice
आनंद आणि नैराश्य व्यक्त करणे
Active voice, passive voice
Quantifiers : Little/ a little, few/ a few चा वापर
Practice: A lot of, a little, a few, too many, too much, enough
Zero Article (a, an, the कुठे लावत नाहीत)
S, Is, has चा वापर
Prepositions : on, about, to, for, with
Passive voice: भूतकाळ
माझा शनिवारचा plan
Like आणि Would like मधील फरक समजणे
Relative सर्वनाम: who, that, which,whose, where, when,what, why, whom
Present Perfect Tense: होकारार्थी
Present Perfect Tense: नकारार्थी
Since आणि for मधील फरक समजणे
Present Perfect: already, yet, just चा वापर
Present Perfect: ever चा वापर
Adverb of frequency: Ever, Never
Past Perfect Tense: होकारार्थी
मग काय झाले? (Past Perfect Tense)
अनिवार्यता आणि गरज दर्शविणे: Must/have to
विरुद्धार्थी शब्द (Antonyms)
आपल्या कुटुंबाचा तपशील देणे
लोकांचा तपशील देणे (भाग 2)
आजूबाजूच्या परिस्थितीचा तपशील देणे
एखाद्याचे कौतुक करणे
माझे आवडते कपडे
Hotel book करणे
Confusing words: accept, except, expect
Airport वरील संभाषण
Railway Station वरील संभाषण
हे पहिल्यांदाच घडले, हे शेवटी घडले
खेळ, व्यायाम, आणि स्वारस्य: Go, do, play चा वापर
Narrating a past story (past continuous tense practice)
Use of: Once, twice, thrice
नकारात्मक प्रतिक्रिया देणे आणि समीक्षा करणे शिका
Phrasal verbs (get up, turn it down, turn it off, put them away, etc.)
News वर चर्चा
आपल्या आवडीच्या खेळाबाबत चर्चा
Forming opposites/ antonyms: विरुद्धार्थी शब्द बनविणे
Synonyms: समानार्थी शब्द
माझे शेजारी: Simple present vs present progressive
शब्द बनविण्यास शिका: Noun, person, Adjective
व्यवहार आणि सवयींवर चर्चा: Using would
Inversion with so, neither and nor
Use of either, neither, also, too, as well
Friendship: मैत्रीवर चर्चा
Simple past vs. Present perfect practice
Quantifiers practice
Making telephone calls: Phone वर बोलायला शिका
माझा नवीन phone
Uses of May/Might/Could
Elections: निवडणुकीवर चर्चा
Wishes and regrets: शुभेच्छा आणि पश्चाताप
Making Requests: विनंती करण्यास शिका
Making comparisons: तुलना करण्यास शिका
जेवणाबाबत चर्चा (2)
जेवणाबाबत चर्चा (3)
What do you think I should do? - मत विचारण्यास आणि सांगण्यास शिका
मत / आज्ञा देण्यास शिका
आपले विचार मांडण्यास शिका: Giving opinions
Would: Conditional
First/Real conditional
Second/Unreal conditional
Interview मध्ये संभाषण करण्यास शिका
आपल्या सर्वात जास्त आवडत्या hero heroine बाबत चर्चा
आपल्या सर्वात जास्त आवडत्या movie ची कथा सांगण्यास शिका
Past perfect vs. present perfect practice
Simple past vs. past perfect
Past perfect: एक गोष्ट
सुट्ट्यांबद्दल चर्चा करण्यास शिका
A vacation in Shimla: Object pronouns
Practice Adjectives
Practice Session
Superlative adjectives (most, est rules)
Superlative adjectives (irregular)
The passive: Modals
The passive: Present progressive
Passive voice vs. Active voice practice
अनिवार्यता आणि गरज दर्शविणे: mustn't, don't have to
संगीताशी संबंधित इंग्रजी शब्द: vocabulary building
Reported speech: Yes, no questions
Reported speech: Wh questions
Reported speech: Practice of tenses
The Passive: Past Progressive Tense
The Passive: Will / Shall
पर्याय आणि प्राधान्ये सांगणे
Phone वर संभाषण: Comparative and Superlative Adjectives
Been vs. Gone
Prepositions following verbs
Nouns followed by prepositions: On, To, Of
Nouns followed by prepositions: about, for, in
नोकरीच्या छोट्या जाहिराती: Prepositions
Business report लिहिण्यास शिका
Say vs. Tell
सल्ला आणि मत: Should, Ought to
खाणे-पिणे, भांड्यांची नावे
Determiners Quantifiers
Quantifiers: Each, every
Making plurals (अनेकवचन बनविणे): Using -ves
Future Progessive: Practice
Future Progessive: Negative
Future Tense practice: A telephone conversation
Future perfect tense: Affirmative and negative
Future perfect tense - Interrogative
Astronomy vocabulary (खगोलशास्त्राचा शब्दकोश)
शंभर वर्षांनंतर - Future Perfect Tense
Using simple future for the present
Do you know these words?
Using future tense for the past
Reflexive pronouns vs. 'each other'
Reflexive pronouns vs. Object pronouns
Determiners Quantifiers : Tons of, Several, Most, All, Half of, None, The whole,
Vocabulary: health, diseases, medical, types of doctors
Gym मधील संभाषण
Conditional Sentences: Practice
Past Tense Practice
Health and Safety (आरोग्य आणि सुरक्षितता)
Could चा उपयोग
परवानगी घेणे: Can, could, may, be allowed to
Comparative Adjectives - Practice
Verbs: -ing forms vs. Infinitives
Change verbs to nouns
एखाद्याला इंग्रजीतून आमंत्रण देण्यास शिका
आपत्कालीन परिस्थितील संभाषण
Past participle as adjective: Tired, broken, bored, interested, frightened etc.
Passive voice - Practice
Homonyms (एकाच उच्चाराचा पण भिन्न अर्थाचा शब्द)
कायद्यासंबंधित शब्द शिका
The Passive - Present Perfect
Phrasal verbs - bring up, bring out, clear up, call off, carry on, etc.
Phrasal verbs - get up, turn down, turn off, let down, make up, etc.
Phrasal verbs - Practice
Environment related vocabulary
Present Perfect vs. Present Perfect Progressive tense
Modals - Practice
Advanced Weather Vocabulary
Past perfect vs. Past perfect progressive tense
Natural disasters: Vocabulary
Past perfect vs. Past perfect progressive tense (part 2)
Writing an email to schedule a meeting
Cancelling a meeting
A sales call: Pitching your product
A sales call: Negotiating rates
How to wish/congratulate someone
Had to, did not have to, couldn't - Practice
Obligation/Necessity practice
Connectors
If vs. unless
Advanced Adjectives
Reported speech and reported questions
Causative and passive forms
Forming new words
Relative clauses: 1
Relative clauses: 2
Relative pronouns: Madhuri Dixit's life
Third unreal condition: usage
Party conversations and vocabulary
Using 'used to'
Celebrations: Vocabulary
Learn adjective word order
Correct form of 'have' and 'verbs'
Modals of ability (can, could, be able to)
Could vs. Be able to
Prepositions Practice - Part 1
Prepositions Practice - Part 2
Prepositions following Verbs
Past passive: usage
Simple past vs. Present Perfect: practice
Linking words (although, though, whereas, etc.)
Advanced connectors
Prepositions following adjectives - Practice
Mixed prepositions
Preposition expressions: Exceptions and Additions
Punctuations
Can you spell it?
Can you spell it? (Part 2)
Confusing words
Trendy words (selfie, deja vu, etc.)
Do you know these Fruits?
Names of vegetables, and pulses
Test Series - 1
Advice/Opinion: had better, would rather
Phrasal Verbs: Word order 2
Subject Verb Agreement
How has your visit been: Almost and Hardly
Common errors: Nouns
Common errors: Pronouns
Common errors: Adjectives
Common errors: Verbs
Common errors: Adverbs
Common errors: Conjunctions
Common errors: Prepositions
Everyday words: practice
Everyday words: practice (part 2)
Commonly confused word pairs
Everyday expressions: Quiz
Everyday expression quiz II
Common phrases quiz
Animal expression quiz
A practice exercise on speak v/s says v/s tell v/s talk
A practice exercise on watch v/s look v/s see
Study of Homonyms I
Study of Homonyms II
A practice exercise 'so' and 'such'
Common mistakes everyone v/s every one
Phrasal verbs
Punctuation 2
Spot the error (Part 1)
Spot the error (Part 2)
Advanced Synonyms (Part 1)
Advanced Synonyms (Part 2)
Advanced Synonyms (Part 3)
Spelling I
Advanced Antonyms (Part 1)
Advanced Antonyms (Part 2)
Advanced Synonyms (Part 4)
Avoid syntax errors (Part 1)
Expression
Advanced Synonyms (Part 5)
Being succinct (Part 1)
Being succinct (Part 2)
Avoid syntax errors (Part 2)
Being succinct (Part 3)
Spellings Practice
Spot the error (Part 3)
Advanced Antonyms (Part 3)
Advanced Antonyms (Part 4)
Judging the tone (Part 1)
Judging the tone (Part 2)
Being succinct (Part 4)
Being succinct (Part 5)
Being succinct (Part 6)
Parts of Speech
Types of Nouns
Countable and Uncountable Nouns
Personal Pronouns: Subject and Object Pronouns
Reflexive and Reciprocal Pronouns
Relative Pronouns
Interrogative Pronouns
Demonstrative Pronouns
Indefinite Pronouns
Degrees of Adjectives: Positive and Comparative Degree
Degrees of Adjectives: Superlative Degree
Order of Adjectives: Part 1
Order of Adjectives: Part 2
Verbs: Regular and Irregular
Main Verbs
Auxiliaries and Modal Verbs
Mixed Verbs, Continuous and Non Continuous
Adverbs
Position of Adverbs
Prepositions: Part 1
Conjunctions
Interjections
Articles (Part 1)
Articles (Part 2)
Quantifiers
Present Tense
Future Tense
Future Tense (Part 2)
Subject and Predicate
Subject Verb Agreement (Part - 1)
Subject Verb Agreement (Part - 2)
Word Order in Sentences
Word Order in Questions
Indianisms
Past Tense
Placement of Expressions of Time, Place, Manner and Frequency
Question tags
Being succinct (Part 7)
Being succinct (Part 8)
Being succinct (Part 9)
Being succinct (Part 10)
Being succinct (Part 11)
Being succinct (Part 12)
Spot the error (Part 4)
Mixed Bag I
Mixed bag Part II
Mixed bag Part III
Mixed bag Part IV
Mixed bag Part V
Idiomatic Similes
Being succinct (Part 13)
Spot the error (Part 5)
Being succinct (Part 14)
Judging the tone (Part 3)
Spot the error (Part 6)
Advanced Vocabulary Building
Processing - I
Being succinct (Part 15)
Spellings - III
Spellings - IV
Judging the tone (Part 4)
Being succinct (Part 16)
Being succinct (Part 17)
Avoid syntax errors (Part 3)
Processing- II
Processing - III
Processing - IV
Expression - II
Expression - III
Vocabulary: Nature | Seasons
Vocabulary: Nature | Animals
Vocabulary: Nature | Heavenly bodies
Embedded and Indirect questions
Embedded and Indirect questions (Practice Lesson - I)
Embedded and Indirect questions (Practice Lesson - II)
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 1
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 2
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 3
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 4
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 5
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 6
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 7
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 8
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 9
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 10
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 11
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 12
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 13
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 14
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 15
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 16
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 17
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 18
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 19
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 20
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 21
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 22
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 23
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 24
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation - 25
Parts of Speech (Part 2)
Collocations
Forming Nouns, Verbs and Adjectives
Phrasal Verbs (Advanced Level - Part 2)
Phrases/Expressions (Advanced Level)
Linking Words (Advanced Level)
Pronouns (Advanced Level)
Relative Pronoun (Advanced Level Practice)
Articles (Part 3)
Modals (Advanced Level Practice)
Phrasal Verbs (Advanced Level - Part 1)
Expressions/Common Lexical Patterns
Forming Nouns (Advanced Level Practice)
Understanding Common Spellings
Tricky Word Forms
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation (Part 26)
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation (Part 27)
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation (Part 28)
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation (Part 29)
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation (Part 30)
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation (Part 31)
Comprehension, advanced vocabulary and pronunciation (Part 32)
Formal Structures (Including Conditionals)
Comparative Structures/Adverbs
Forming Compound Nouns (Advanced Level)